Fredskultur – här och nu

Den 21 september infaller sedan 2001 den internationella fredsdagen. Förenta Nationernas generalsekreterare ringer i fredsklockan vid högkvarteret och manar till eldupphör och ickevåld. Under år 2020 har vi, kanske mer än någonsin, upplevt det globala perspektivet då alla på jorden boende påverkas av coronaviruset oavsett vilken kultur, religion, nationalitet eller status vi har.

Vi står även inför andra gemensamma utmaningar. För nödvändiga omställningar till en hållbar framtid krävs gemensamma tag för att rädda klimatet, vår jord. FN:s globala mål är en nödvändighet för mänsklighetens överlevnad och vår jords framtid. Och en omställning behöver ske snabbt. Bland de formulerade målen, vart och ett viktig i sig, men inte minst som en samlad enhet, finns mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

Ordet inkluderande är ett nyckelord. Inkluderande och integrerande samhällen bidrar till fred. Exkluderande och segregerande samhällen underblåser motsättningar och bidrar till ofredmissämja. Vi efterlyser en politik som strävar efter att nå mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. En politik som bidrar till en fredskultur här och nu, där vi bor, för att skapa trygghet och medmänsklighet, inte minst för de unga som växer upp i vårt land.

I Sverige samlas troende från olika religioner sedan 2010 i Sveriges interreligiösa råd, bland annat för att bidra till fred och samförstånd genom att föra ett ärligt och respektfullt samtal utifrån våra olika trossystem. Vi vägrar hata och uppmuntrar ett gott och respektfullt samtal där broar byggs mellan olika tankesystem, kulturer och erfarenheter. I det respektfulla och nyfikna samtalet läggs grunden för en fredskultur och ett inkluderande samhälle.

Sveriges interreligiösa råd 21 september 2020

Uttalande från Sveriges interreligiösa råd om Koranbränning

Vi i Sveriges interreligiösa råd – en mångfald av olika religioner och trostraditioner i gemenskap – vill uttrycka vårt stöd till muslimska gemenskaper inför den planerade provokationen att bränna Koranen i Stockholmsområdet nu på lördag. Avsikten att bränna Koranen, en handling vi kraftfullt fördömer, ska inte bara ses som en önskan hos den lilla gruppen provokatörer att få uppmärksamhet utan måste även förstås mot bakgrund av de upprepade yttringar av hat och hot mot muslimer som på ett djupt oroväckande sätt förekommer i samhället. Yttrandefriheten, denna omistliga del av demokratin, är inte koranbrännarnas egentliga ärende. Vi välkomnar att polisen nekat tillstånd.

Islam är en given del av det svenska religiösa landskapet. Muslimer är våra grannar, vänner och släktingar, medborgare i Sverige, som bidrar så mycket till samhället. Att värna muslimers självklara hemhörighet här och rätt att liksom alla andra slippa hat och hot är både en personlig och demokratisk fråga, som det är av yttersta vikt att civilsamhället och politiken tar på allvar. Detta är vår gemensamma och fredliga kamp, som fortsätter också efter lördagen, oavsett försöket till antimuslimsk provokation.

Sveriges interreligiösa råd, SIR, 10 september 2020

 

Kallade att göra gott

Vi i Sveriges interreligiösa råd – en mångfald av olika religioner och trostraditioner i gemenskap – vill uttrycka vårt stora och varma tack till alla goda krafter i Malmö som i prövande tider enträget verkar för sammanhållning, inkludering, jämlika relationer och ömsesidig respekt i staden. När människor utsätts för hot, hat och våld, heliga skrifter skändas och byggnader för bön vandaliseras, då behövs verkligen de som i ord och handling påminner oss om att vi visst kan leva tillsammans, och att vi gör det, i all vår mångfald.

Många är de goda krafter som skulle kunna nämnas. Vi vill i detta uttalande särskilt lyfta fram engagemanget hos rabbinen Moshe-David HaCohen och imamen Salahuddin Barakat i det judisk-muslimska samarbetsprojektet Amanah. Hur de tillsammans och med uthållighet står upp mot religionsfientlighet och rasism, utifrån en djup tro och en djup, ömsesidig respekt – och kärlek till Malmö. Vid ett möte i den muslimska bönelokalen i Rosengårds kulturcenter den 27 augusti som också samlade kommunpolitiker, polis och andra företrädare för trossamfund, beskrev rabbin HaCohen hur besläktad den tänkta koranbränningen var med nazisternas bokbål i trettiotalets Tyskland och han vädjade: ”Vi bör använda vår frihet för att göra gott för andra. Det är sanslöst att använda den friheten för att skada”.

Göra gott för andra, det är vi kallade till. Oavsett vilken religion eller trostradition vi än tillhör, eller om vi inte tillhör någon, som medmänniskor. I Malmö, i alla delar av Sverige – och i världen.

Sveriges interreligiösa råd 4 september 2020