Stadgar för föreningen Sveriges interreligiösa råd

1 Inledning
Sveriges interreligiösa råd (SIR) är en gemenskap av trossamfund i Sverige som konstituerades i Uppsala den 4 maj 2010 av kristna, muslimska, judiska, buddhistiska, bahá’i och sikhiska. När föreningen bildas 22 maj 2017 har även mandéerna, hinduerna, aleviterna och Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga anslutits till rådet.

2 Ändamål
Sveriges interreligiösa råd syftar till att:

 • Främja och skapa förutsättningar för interreligiöst samarbete i Sverige.
 • Lyfta fram religionens roll i att skapa fred och samförstånd i samhället.
 • Vara en röst i det offentliga samtalet om etik och andlighet.
 • Utgöra en enad röst gentemot antisemitism, islamofobi och annan religionsfientlighet.
 • Stärka friheten till religiös tro och utövning – individuellt och i gemenskap.

3 Medlemskap
Medlemmar i Sveriges interreligiösa råd är trossamfund och dess samarbetsorgan.Medlemskap kan beviljas trossamfund och dess samarbetsorgan i Sverige som vill verka för föreningens ändamål. Beslut i frågor om medlemskap fattas av årsmötet.

4 Föreningens sammansättning
Föreningen har minst fyra medlemsmöten per år, varav ett är årsmöte. Föreningens ledamöter utses av trossamfunden och deras samarbetsorgan. Årsmötet utser en styrelse att leda rådets arbete.  Föreningens högst beslutande organ är årsmötet och styrelsen dess verkställande organ. De som ingår i styrelsen framgår av paragraf § 6.

5 Årsmöte
Årsmöte äger rum första veckan i februari. Kallelse till årsmötet ska sändas till medlemmarna senast två månader i förväg.
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 • Fastställande av röstlängd.
 • Val av styrelse och övriga mötesfunktionärer.
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • Fastställande av dagordning.
 • Fastställande av förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse.
 • Revisonsberättelse.
 • Ställningstagande till frågan om ansvarsfrihet.
 • Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna.

Val av:

 • Föreningens ordförande för en tid av ett år.
 • Ledamöter i styrelsen för en tid av två år och deras ersättare.
 • En revisor för en tid av ett år.

Årsmötet behandlar förslag från styrelse och inkomna förslag från medlemssamfunden och deras samarbetsorgan. Förslag ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. Beslut i frågor om medlemskap, uttalande och verksamhet fattas i konsensus. Närvarorätt vid årsmötet har ledamot eller ersättare som föreningens medlemmar har utsett samt särskilt inbjudna gäster. Rösträtt vid årsmötet har ledamot eller ersättare.

6 Styrelsen
Styrelsen består av en ledamot vardera från Judiska centralrådet, Sveriges kristna råd, Sveriges Muslimska Råd samt en ledamot från övriga medlemssamfund, som väljs enligt rullande schema. Ordförande utses av årsmötet. Övriga funktioner fördelas inom styrelsen. Styrelsens ordförande är föreningens ordförande. Styrelsen fattar beslut angående uttalande och verksamheter i konsensus.

7 Styrelsens ansvar
Styrelsens ansvar är att förbereda rådets sammankomster. Styrelsen har till uppgift att förvalta medel, leda dess kansli och vaka över att föreningen lever efter stadgar och syfte.

8 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmötet.

9 Upplösning
Upplösning av Sveriges interreligiösa råd kan ske efter lika lydande beslut av två på varandra följande sammanträden med minst tre månaders mellanrum. Ett av dessa sammanträden skall vara årsmötet. Vid upplösning av SIR ska rådets tillgångar och skulder fördelas proportionellt mellan dess medlemmar