Sveriges interreligiösa råd ber för ett framgångsrikt Stockholm+50

Inför FN:s miljömöte i Stockholm samlas företrädare för olika trossamfund den 1 juni på Mynttorget i Stockholm för att be om framgång och mod att arbeta för förändring.

I Stockholm 1972 samlades regeringsrepresentanter från 113 länder till FN:s första global möte om miljöfrågor. Femtio år senare har den mänskliga påverkan på planeten lett till en klimatkris som hotar existensen för allt levande.

När världen kommer samman den här gången är ambitionen att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen och en miljö i balans. På onsdagen den 1 juni, dagen innan Stockholm+50 öppnas, inbjuder Sveriges interreligiösa råd till en förbönsstund för miljömötet. Den hålls på Mynttorget i Stockholm dit den som vill är välkommen för att delta.

Bön om vägledning och handlingskraft

– Vi företräder olika religioner och kommer att be om välsignelse över hjärtan, sinnen och intelligens och om vägledning i de beslut som fattas. Vi kommer be för att civilsamhället, regeringar och företag sedan också agerar på ett sätt som skyddar vår planet och mänskligheten, säger Kamala Priya, som företräder Hindu Forum Sweden och arbetsgruppen för miljö- och klimatfrågor i Sveriges interreligiösa råd.

Miljökrisen känner inga religiösa eller kulturella gränser, den angår oss alla. Vi alla måste samarbeta för förändring. Sex och en halv miljoner människor i Sverige tillhör olika trossamfund och bekänner sig till religioner som bygger på vördnad och tacksamhet för allt det goda och vackra på vår planet. Tillsammans kan vi, troende och icke-troende, agera på ett ansvarsfullt sätt och bidra till den förändring som behövs nu och för kommande generationer.

Under förbönen medverkar:

Shahram Mansoory, ordförande i Sveriges interreligiösa råd
Sofia Camnerin, Sveriges kristna råd
Caroline Oja, Svenska Bahá’i-samfundet
Ashin Sobhana, Sveriges buddhistiska gemenskap
Per Lundberg, Samfundet Forn Sed Sverige
Kaj Engelhart, Katolska kyrkan
Rebecca Lindfors, Jesu Kristi Kyrkan av Sista Dagars Heliga
Paula Grossman, Judiska församlingen i Stockholm
Kamala Priya, Hindu Forum Sweden
Biskop Andreas Holmberg, Svenska kyrkan

 

Datum: Onsdag 1 juni, kl 16.30 – 17.30
Plats: Mynttorget, Stockholm

Kriget i Ukraina – uttalande från SIRs styrelse 16 mars 2022

Vi, Sveriges interreligiösa råds styrelse, stämmer in i det världsvida fördömandet av den ryska regimens krig i Ukraina och vädjar om ett omedelbart upphörande av en allt eskalerande våldsanvändning som driver miljoner människor från sina hem och lägger liv och städer i ruiner.  Som tillhöriga och representerande en mångfald av religiösa traditioner är vi enade […]

3/2 och 6/2: Hur kan tro inspirera till engagemang kring klimat, miljö och ekologi?

Hur kan tro inspirera till engagemang kring klimat, miljö och ekologi?
Under World Interfaith Harmony Week arrangerar SIR-Sveriges Interreligiösa Råd två tillfällen där representanter tillhörande olika trosgemenskaper berättar om hur deras tro inspirerat till engagemang kring klimat, miljö och ekologi:
Från ord till HANDLING
3 februari kl. 19.00-20.30 via Zoom (länk mailas ut samma dag som evenemang)
Medverkande:
Kardinal Anders Arborelius OCD, biskop Stockholms katolska stift, Laudato Sí (påvens miljöskrivelse) och praktiska exempel
Kamala Priya, Hindu Forum Sweden, ISKCONs lokala och globala miljöarbete
Wendy Har, Sveriges Buddhistiska Gemenskap, Buddhist Green Days
Sofia Rosshagen och Pella Thiel, Faith for Ecocide Law
Margareta Koltai, Act Svenska kyrkan, COP 26 Glasgow,
Sista dag för anmälan 2 februari
Mer information och anmälan: www.sensus.se/anmal/321620/
Från ORD till handling
6 februari kl. 15.00-17.00 via Zoom (länk mailas ut samma dag som evenemang)
Sveriges Interreligiösa Råds arbetsgrupp för miljöfrågor arbetar aktivt med att ta fram ett material som ska inspirera till engagemang kring tro, miljö, klimat och ekologi.
Medverkande:
Amanda Lind, Tidigare kultur- och demokratiminister med ansvar för trossamfundsfrågor (MP).
Författarna till samfundens texter..
Sista dag för anmälan: 5 februari.
Mer information och anmälan; www.sensus.se/anmal/321377/
Välkomna!

Interreligiöst upprop: agera för klimatet!

Katastrofala bränder och ödesdigra översvämningar jorden runt påminner oss om åt vilket håll de pågående av människor vållade klimatförändringarna är på väg att föra oss. Det är något som på djupet skrämmer oss och vi vädjar enträget till regeringen, näringslivet och civilsamhället i Sverige att satsa alla krafter på att för Sveriges del uppnå de mål som stipuleras i Parisavtalet och att vi själva som trossamfund föregår med de bästa av exempel. I Sveriges interreligiösa råd finns representanter för religiösa traditioner och trossamfund som samlar runt sex och en halv miljon människor i landet och vi är delar av en världsvid gemenskap.

Klimatet är allas vårt ansvar, vi måste agera nu!

Sveriges interreligiösa råd 16 september 2021

 

Religionsfrihet – en mänsklig rättighet med utmaningar

Första veckan i februari varje år infaller World Interfaith Harmony Week som initierades av FN 2010. Sveriges interreligiösa råd och Sensus arrangerade 2 fabruari 2021 i ett panelsamtal och en digital ljusmanifestation. Förutom politiker, opinionsbildare och andra samhällsaktörer inbjöds lokala interreligiösa grupper samt allmänheten att ta del av eventet. Panelsamtalet tog sin utgångspunkt i artikel 18 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter: ”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor”.
De senaste åren har religion åter fått en ökad aktualitet i samhället. Religiösa aktörer har spelat en viktig roll för att möta samhällsutmaningar, inte minst under pandemin. Samtidigt har terrorattacker med religiösa förtecken skapat rädsla och ilska. Okunskap om religion bidrar till förenklingar. Media sprider stereotypa bilder och det finns ett motstånd mot att religion skall synas eller utövas i det offentliga rummet som uttrycks i en slags allmän religiös beröringsskräck och en samhällelig religiös analfabetism.
Hur kan vi tala om religion på ett konstruktivt sätt? Hur kan vi stå upp för varandras rättigheter? Behöver religion synliggöras mer eller mindre? Hur kan vi tillsammans skapa större förståelse för oliktänkande, bidra till samförstånd, god vilja och medmänsklighet? Vilka goda exempel kan lyftas fram?
MEDVERKANDE:
Shahram Mansoory, ordförande, Sveriges interreligiösa råd
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Anneli Rådestad, chefredaktör, Judisk Krönika
Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi , Uppsala universitet
Ferdinando Sardella, docent i religionshistoria, Stockholms universitet.
MODERATOR:
Elisabeth Sandlund, ledarskribent på tidningen Dagen

SIR om terrordådet i katedralen i Nice 29 oktober

Sveriges interreligiösa råd uttrycker sin sorg och bestörtning över ännu ett avskyvärt terrordåd, denna gång i katedralen i Nice, Frankrike. Ett syfte med terror är att skapa ett oförsonligt ”vi mot dem”, ett samhällsklimat och ett förhållningssätt religioner emellan som präglas av hat och misstro. Detta kommer varken terrorister eller andra som söker konflikt och polarisering att lyckas med. De kan aldrig rubba vår gemenskap och enighet över religionsgränser.